Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου

Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981)

Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Περιοχή

Ανώτατο όριο θορύβου dB(A)

Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές

70

Περιοχές στις οποίες επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο

65

Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξ ίσου το βιομηχανικό και το αστικό στοιχείο

55

Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο

50

Σημειώνεται ότι το επιτρεπόμενο όριο μετράται στο όριο του γηπέδου στο οποίο λειτουργεί το εργοτάξιο.


Για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε επαφή με κατοικημένα κτήρια, το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 45 dB(A), ανεξαρτήτως της περιοχής που βρίσκεται η εγκατάσταση, μετρούμενο εντός του κατοικημένου κτίσματος με ανοιχτή πόρτα και παράθυρα.

Σχολιάστε