Οχληρίες

Οχληρία, σύμφωνα με το νόμο περί Δήμων, αποτελεί κάθε οικοδομή και κάθε αντικείμενο που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση ή τυγχάνει τέτοιας χρήσης ή μεταχείρισης ώστε να δημιουργεί ακαλαισθησία ή να προκαλεί κίνδυνο ή να επηρεάζει τις ανέσεις μιας περιοχής, όπως και κάθε ενέργεια ή πράξη, ή παράλειψη τέτοιας ενέργειας ή πράξης, που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ρύπανσης οποιασδήποτε μορφής ή τον επηρεασμό της δημόσιας υγείας.

Ενδεικτικά παραδείγματα οχληρίας είναι:

(α) Οι οικοδομές που παραμένουν χωρίς κατάλληλη συντήρηση, σε βαθμό που να είναι ακαλαίσθητες ή και επικίνδυνες για την ιδιωτική ή δημόσια ασφάλεια.

(β) Οι αυλές υποστατικών ή άλλοι ιδιωτικοί ανοικτοί χώροι που δεν καθαρίζονται από την άγρια βλάστηση ή που χρησιμοποιούνται ως υπαίθριες αποθήκες υλικών οποιουδήποτε είδους ή ως χώροι εναπόθεσης άχρηστων αντικειμένων ή υλικών.

(γ) Τα λιμνάζοντα νερά σε ιδιωτικούς χώρους και τα ακάθαρτα νερά που ρέουν στο δρόμο ή σε άλλο χώρο από το αποχετευτικό σύστημα υποστατικού ή από επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα.

(δ) Τα δένδρα ή άλλη βλάστηση σε ιδιωτικό χώρο, που δεν κλαδεύονται ή γενικά δεν τυγχάνουν κατάλληλης συντήρησης και επηρεάζουν την ορατότητα οδηγών οχημάτων ή τη χρήση των πεζοδρομίων.

(ε) Οι οσμές, οι αναθυμιάσεις και οι καπνοί που προέρχονται από εργοστάσια και εργαστήρια ή από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, ενέργεια ή πράξη.

(στ) Η διατήρηση σκύλων ή άλλων ζώων ή πτηνών χωρίς άδεια ή, εκεί όπου εξασφαλίζεται άδεια, χωρίς την κατάλληλη φροντίδα σε θέματα καθαριότητας και επηρεασμού των ανέσεων τρίτων.

(ζ) Το άναμα φωτιάς για το κάψιμο αγριόχορτων ή άχρηστων υλικών.

(η) Η ηχορύπανση με οποιαδήποτε τρόπο.

(θ) Τα βυτιοφόρα βοθρολυμάτων και οι μπετονιέρες που στάζουν κατά τη διακίνηση τους στους δρόμους.

(ι) Η ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων, μηχανέλαιων, σκουπιδιών ή άλλων άχρηστων υλικών οπουδήποτε.

Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο αρνηθεί ή αμελήσει να συμμορφωθεί με ειδοποίηση του Δήμου για άρση μιας οχληρίας, ο Δήμος δύναται να ζητήσει την έκδοση δικαστικού διατάγματος εναντίον του ή να ενεργήσει κατάλληλα ο ίδιος για άρση της οχληρίας και με δικαστική αγωγή να απαιτήσει από τον παραβάτη τα έξοδα του. Ο Δήμος δικαιούται επίσης να εγγράψει το ποσό των εξόδων του ως επιβάρυνση επί του τεμαχίου εντός του οποίου υπήρχε η οχληρία.

Σημειώνεται ότι, όταν μία παρανομία είναι συνεχής, το Δημοτικό Συμβούλιο νομιμοποιείται να λαμβάνει δικαστικά μέτρα ή να επιβάλλει εξώδικα πρόστιμα για κάθε ημέρα χωριστά.

Περισσότερες πληροφορίες για το όλο θέμα μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών στα τηλέφωνα 22470393-396.

Leave a Comment