Καθιέρωση ειδικού ελέγχου εκπομπών θορύβου κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος

Στο ΑΡΘΡΟ 4 του νόμου που είναι πρός ψήφιση υπάρχει:
Καθιέρωση ειδικού ελέγχου εκπομπών θορύβου κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος
Με την προτεινόμενη διάταξη καθιερώνεται για πρώτη φορά ειδικός έλεγχος εκπομπών θορύβου όλων των κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων της χώρα μας για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά των πολιτών από τον εκπεμπόμενο θόρυβο. Τα οχήματα αυτά είναι κατά τεκμήριο αυτά που οχλούν περισσότερο. Η χορήγηση της Κάρτας Ελέγχου Θορύβου (Κ.Ε.Θ.) θα επιβαρύνει ελάχιστα τους πολίτες (κατόχους) αλλά θα έχει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και ειδικά για τους πολίτες, των αστικών κέντρων κυρίως που είναι και τα πιο επιβαρυμένα.

Συμπλήρωση της Ελληνικής Νομοθεσίας σε θέματα αντιμετώπισης θορύβων, κραδασμών και ακτινοβολιών

Παρακάτω αναφέρεται κατά χρονολογική σειρά η βασική Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με την αντιμετώπιση θορύβου:

455/76 – ΦΕΚ 169 /Α/ 5 ΙΟΥΛ 76
(Π.Δ. περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκ/των κλπ. – Κεφ. Β’, ’ρθρο 19 – παρ. α)

1178/81 – ΦΕΚ 291 /Α/ 5 ΟΚΤ 81
(Π.Δ. περί της μετρήσεως και του ελέγχου του θορύβου των αεροσκαφών)

1180/81 – ΦΕΚ 293 /Α/ 6 ΟΚΤ 81
(Π.Δ. περί ρυθμίσεως θεμάτων λειτουργίας βιομηχανιών – βιοτεχνιών και πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ. – ’ρθρο 2 παρ.5 -πίνακας Ι, Όρια θορύβου αναλόγως χρήσεων γης)

Α5/3010 – ΦΕΚ 593 /Β/ 2 ΟΚΤ 85
(Υπ. Αποφ. περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θόρυβο μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων)

56206/1613/86 – ΦΕΚ 570 /Β/ 9 ΣΕΠ 86
(ΥΑ για έγκριση τύπου ΕΟΚ σε μηχανήματα και συσκευές εργοταξίων, αεροσυμπ/τών, αεροσφυρών κλπ. – ’ρθρο 7)

1650/86 – ΦΕΚ 160 /Α/ 16 ΟΚΤ 86
(Νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος – ’ρθρο 14, Προστασία από τον θόρυβο)

69001/1921 – ΦΕΚ 751 /Β/ 18 ΟΚΤ 88
(ΚΥΑ για έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών)

3046/304 – ΦΕΚ 59 /Δ/ 3 ΦΕΒ 89
(Πολεοδομική Απόφαση – Κτιριοδομικός Κανονισμός – ’ρθρο 12 περί ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας Παράμετροι ακουστικής άνεσης – Κατηγορίες ακουστικής άνεσης – Κριτήρια ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας)

225/89 – ΦΕΚ 106 /Α/ 2 ΜΑΙ 89
(Π.Δ περί Υγιεινής και Ασφάλειας στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα, – ’ρθρο 20, προστασία από υψηλούς θορύβους)

61371/90 – ΦΕΚ 603 /Β/ 18 ΣΕΠ 90
(ΚΥΑ περί καθορισμού ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών)

69269/5387 – ΦΕΚ 678 /Β/ 25 ΟΚΤ 90 (ΚΥΑ για κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες – Περιεχόμενο μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλ. μελετών (Ε.Μ.Π.) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με τον Ν. 1650/86)

765/91 – ΦΕΚ 81 /Β/ 21 ΦΕΒ 91
(Υπ. Αποφ. περί καθορισμού των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών- εκσκαφέων)

85/91 – ΦΕΚ 38 /Α/ 18 ΜΑΡΤ 91
(Π.Δ. περί προστασίας των εργαζομένων από τούς κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στον θόρυβο κατά την εργασία – συμμόρφωση με την Οδηγία 86/188/ΕΟΚ.)

11733/91 – ΦΕΚ 384 /Β/ 10 ΙΟΥΝ 91
(ΚΥΑ περί μέτρων καταπολέμησης του θορύβου που εκπέμπεται κατά τις δοκιμές που συνοδεύουν την τοποθέτηση ή επισκευή συστημάτων συναγερμού οχημάτων)

17252/92 – ΦΕΚ 395 /Β/ 19 ΙΟΥΝ 92
(Απόφ. Υπ.ΠΕΧΩΔΕ για καθορισμό δεικτών και ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα

28340/2440/92 – ΦΕΚ 532 /Β/ 18 ΑΥΓ 92
(ΚΥΑ περί μέτρων για τον περιορισμό της ηχορύπανσης που προέρχεται από Μοτοσικλέτες σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των Οδηγιών 78/1015/ΕΟΚ, 87/56/ΕΟΚ και 89/235/ΕΟΚ, Αποδεκτές ηχητικές στάθμες, εγκρίσεις τύπου ΕΟΚ, μέθοδοι μέτρησης κλπ.)

25006/2234 – ΦΕΚ 523 /Β/ 13 ΙΟΥΛ 93
(ΚΥΑ για τιμές αποδεκτής ηχοστάθμης οχημάτων – συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ – ’ρθρο 2 :από 1 -10-96 απαγόρευση κυκλοφορίας) – Αντικατάσταση της Απ.Γ20/81567/898/1988ΦΕΚ403Β

1011/22/19-Δ – ΦΕΚ 546 /Β/ 12 ΙΟΥΛ 94
(ΚΥΑ για καθορισμό χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων)

3/96 – ΦΕΚ 15 /Β/ 12 ΙΑΝ 96
(Αστυνομική Διάταξη περί μέτρων τήρησης της κοινής ησυχίας)

38/96 – ΦΕΚ 26 /Α/ 16 ΦΕΒ 96
(Π.Δ. περί καθορισμού των όρων & προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων κλπ. – ’ρθρο 2 – παρ.2)

29087/2295 – ΦΕΚ 79 /Β/ 7 ΦΕΒ 97
(Τροποποίηση της ΚΥΑ 25006/2234 – ΦΕΚ 523/Β/97 για τιμές αποδεκτής ηχοστάθμης οχημάτων – συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών – μελών)

11481/523 – ΦΕΚ 295 /Β/ 11 ΑΠΡ 97
(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 765/91 – ΦΕΚ 81/Β Υπ. Αποφ. Για τον περιορισμό του θορύβου των υδραυλικών πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών- εκσκαφέων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/27/ΕΚ)

7034/1298 – ΦΕΚ 368 /Β/ 24-3-2000
(ΚΥΑ για τις ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Για τις ανάγκες προστασίας των πολιτών απο θορυβώδεις ψυχαγωγικές δραστηριότητες ορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις από κατοικίες και άλλες ευαίσθητες χρήσεις)

http://www.minenv.gr/1/12/122/12202/g1220212.html

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=454

Θόρυβος κέντρων διασκέδασης

Θόρυβος κέντρων διασκέδασης

Νομοθεσία : Υ.Α Α5/3010 [ΦΕΚ 593Β/2-10-1985]

Πατήστε ΕΔΩ για την ανάλυση της σχετικής νομοθεσίας

Που μπορώ να απευθυνθώ:

Συνήγορος του Πολίτη

Αστυνομία

Επιθεωρητές περιβάλλοντος [Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων]

Η να απαιτήσετε

Ασφαλιστικά Μέτρα

Επιθεωρητές περιβάλλοντος

Oι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, που στελεχώνουν την Ε.Υ.Ε.Π., μπορούν να διενεργούν αυτοψίες σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος ή επιβάλλεται για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Nα προβαίνουν σε ελέγχους και μετρήσεις, αλλά και στην συλλογή κάθε χρήσιμου, κατά την κρίση τους, στοιχείου.

Aυτό ισχύει ανεξάρτητα από τυχόν αρμοδιότητα άλλης αρχής να προβαίνει σε ανάλογο έλεγχο.

Ο Επιθεωρητής ή το κλιμάκιο Επιθεωρητών που ενήργησαν τον έλεγχο, συντάσσουν έκθεση αυτοψίας μετά από κάθε έλεγχο. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος ή των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί, συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία επιδίδεται στον παραβάτη και καλείται σε απολογία εντός πέντε ημερών.

Συνήγορος του Πολίτη

Πόρισμα για ανάλογη περίπτωση

Πρόκληση ηχορύπανσης από νυχτερινό κέντρο

Κατά τη διερεύνηση αναφοράς (υπόθεση 13027/2003) σχετικής με πρόκληση ηχορύπανσης από νυκτερινό κέντρο, ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε απάντηση του οικείου Αστυνομικού Τμήματος ,σύμφωνα με την οποία, από την εν λόγω Υπηρεσία «…τη θερινή σαιζόν 2003 βεβαιώθηκαν δέκα τρεις (13) παραβάσεις για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας μουσικής…συνολικά βεβαιώθηκαν είκοσι τρεις (23) παραβάσεις για το ανωτέρω …». Συνεπώς, ο οικείος Δήμος, ως αδειοδοτούσα αρχή, θα έπρεπε να είχε ήδη προβεί, τουλάχιστον τρεις φορές, σε αφαίρεση της χορηγηθείσας άδειας και σφράγιση του εν λόγω κέντρου διασκεδάσεως για χρονικό διάστημα 10 μέχρι 60 ημερών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2β του Π.Δ. 180/79.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι με την εφαρμοζόμενη πρακτική, της μη αφαίρεσης της χορηγηθείσας άδειας και σφράγισης του καταστήματος μετά από τρεις διαπιστωμένες παραβάσεις, ακυρώνονται τα προβλεπόμενα από το νόμο, δηλαδή η δυνατότητα οριστικής σφράγισης των εν λόγω καταστημάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2β του Π.Δ. 180/79, από όπου προκύπτει ότι «…εάν μετά από τρεις αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος….βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση…εντός του έτους…η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά…». Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστωθούν νεότερες και συναφείς παραβάσεις κατά την επαναλειτουργία του εν λόγω νυκτερινού κέντρου , οι οποίες θα θέσουν ζήτημα εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 2β του Π.Δ. 180/79, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το ιδιαίτερα βεβαρυμένο ιστορικό αυτού κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου περί οριστικής ή μη σφράγισης του.

Η παρατηρούμενη αποχή της Διοίκησης από την προσωρινή και οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και σφράγιση κέντρων διασκεδάσεως, έχει απασχολήσει έντονα τον Συνήγορο του Πολίτη, κατόπιν ιδίως της υποβολής ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού συναφών αιτημάτων. Για το λόγο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή έχει ήδη προβεί στην καταγραφή του συγκεκριμένου προβλήματος και στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεών της.

Για περισσότερες πληροφορίες εδω:

http://library.tee.gr/digital/m2301/m2301_contents.htm

Ηχητικές οχλήσεις

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/noise_pollution/index_el.htm

Ο θόρυβος δεν επιδρά μόνο στην ποιότητα ζωής αλλά και στην υγεία των πολιτών, όταν η ηχοστάθμη υπερβαίνει κάποια όρια [από 60 Ldn dB(A) και άνω, κατά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος]. Πέραν των διορθωτικών μέτρων που εφαρμόζονται σε ορισμένες πηγές θορύβου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε, το 2002, μια οδηγία που προβλέπει γενική προσέγγιση της διαχείρισης και της αξιολόγησης του θορύβου του περιβάλλοντος.

ΝΟΜΟΣ: 1650/86

ΝΟΜΟΣ: 1650/86
Για την προστασία του περιβάλλοντος
(ΦΕΚ 160/Α/16-10-86)

Άρθρο 14.
Προστασία από το θόρυβο.
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων στους χώρους κατοικίας ή συνάθροισης κοινού και τα όρια φόρτου θορύβου σε αντιθορυβικές ζώνες με κριτήριο τον περιορισμό της ενόχλησης και κατ’ επέκταση την προστασία της υγείας, καθώς και οι τρόποι μέτρησής τους.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται περιορισμοί στην παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και χρήση κάθε είδους οχημάτων, μηχανημάτων ή οργάνων που κατά τη λειτουργία τους προκαλούν ηχητική ενόχληση ή που έχουν προορισμό την παραγωγή του ήχου. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να ορίζονται ιδίως οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων, οι τρόποι μέτρησής τους, η διαδικασία έγκρισης, οι όροι ή και η πλήρης απαγόρευση παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας και χρήσης ή λειτουργίας.
Με όμοια απόφαση μπορεί να εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου οχήματα, μηχανήματα ή όργανα για την εκτέλεση μεγάλων ή ειδικών έργων.
Τέλος, με όμοια απόφαση λαμβάνονται μέτρα καταπολέμησης του θορύβου ή των δονήσεων και από τα οχήματα και μηχανήματα που έχουν ήδη εισαχθεί ή κατασκευασθεί στην Ελλάδα και λειτουργούν κατά το χρόνο επιβολής των περιορισμών.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του Υπουργού Εμπορίου μπορεί να επιβάλλονται προδιαγραφές ποιότητας για την παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία υλικών και εξαρτημάτων που προορίζονται για την καταπολέμηση του θορύβου ή των δονήσεων και να απαγορευθεί η κυκλοφορία τους, αν δεν τηρούνται οι παραπάνω προδιαγραφές.
4. Έργα και δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο είναι ιδίως: βιομηχανικές και βιοτεχνικές, λατομικές ή μεταλλευτικές δραστηριότητες, εργοτάξια, εργαστήρια, κάθε είδους μηχανολογικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί χώροι, κέντρα διασκέδασης, θέατρα, κινηματογράφοι και χώροι ψυχαγωγίας. Τα υφιστάμενα ή νέα έργα και οι δραστηριότητες της παραγράφου αυτής κατατάσσονται σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να επιβάλλονται περιορισμοί και μέτρα προστασίας στα έργα και στις δραστηριότητες της προηγούμενης παραγράφου, που περιλαμβάνουν ιδίως : οριακή τιμή στάθμης θορύβου στο περιβάλλον που επηρεάζεται από τα έργα ή στις δραστηριότητες, τρόπο μέτρησής του, τεχνικά μέτρα μείωσης ήχου και δονήσεων μεθόδους μέτρησης της απόδοσής τους, ωράρια λειτουργίας και εγκατάστασης οργάνων παρακολούθησης της στάθμης θορύβου και ελάχιστες αποστάσεις από κατοικίες ή χώρους συνάθροισης κοινού.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από εισήγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, είναι δυνατό να ορίζονται αντιθορυβικές ζώνες γύρω από υφιστάμενες ή νέες περιοχές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γύρω από υφιστάμενες ή νέες περιοχές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γύρω ή κατά μήκος χώρων όπου κινούνται μέσα μεταφοράς ιδίως δρόμων, λιανικών, αεροδρομίων, γύρω από αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς χώρους και τοπία ή γύρω από αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς χώρους και τοπία ή γύρω από χώρους κατοικίας, ανάπαυσης, νοσηλείας, εκπαίδευσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η παραπάνω απόφαση καθορίζει επίσης τα γεωγραφικά όρια της ζώνης, τα αντιθορυβικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να τηρούνται οι επιτρεπόμενοι φόρτοι θορύβου όπως καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 1, τους υπόχρεους εφαρμογής των μέτρων, κριτήρια χωροθέτησης νέων εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων, όρους και προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης άλλων δραστηριοτήτων μέσα στην αντιθορυβική ζώνη και κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχει σχέση με τον προορισμό της ζώνης.
Η απόφαση αυτή βασίζεται σε εδική μελέτη, της οποίας οι προδιαγραφές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Η εκπόνηση της μελέτης γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή άλλο φορέα ου δημόσιου τομέα ή από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που αφορουν τον έλεγχο των καταστημάτων ΚΥΕ

Αρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) που αφορουν τον έλεγχο των καταστημάτων ΚΥΕ (Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 75
Αρμοδιότητες

Ι. Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:
α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
……………………….
10. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 79
Κανονιστικές Αποφάσεις

γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.

Άρθρο 80
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

1.  Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
2. Για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω καταστημάτων απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας. Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.
3. Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
[Για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 80 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 3536/07, ΦΕΚ-42 Α’   ]
Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για το κατάστημα που επιθυμεί να λειτουργήσει, τα οποία θα του τα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας οφείλει, ευθύς ως συμπληρωθεί ο φάκελος, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για τον υγειονομικό έλεγχο, τον έλεγχο πυρόσβεσης κ.λπ., οι οποίες οφείλουν μέσα σε πενήντα (50) ημέρες να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.
Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η απόφαση προέγκρισης ίδρυσης.
Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
4. Εάν ο ενδιαφερόμενος, που αιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, επιθυμεί και άδεια λειτουργίας μουσικής ή και άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, μπορεί να υποβάλει το σχετικό αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης του καταστήματος, προκειμένου μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος να εκδοθούν και οι ανωτέρω σχετικές άδειες.
Η άδεια λειτουργίας μουσικής στα ανωτέρω καταστήματα χορηγείται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή από τον πρόεδρο της Κοινότητας.
5. Δεν απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε περίπτωση μεταβίβασης του καταστήματος σε νέο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας αυτού.
Στην περίπτωση αυτή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αντικαθίσταται υποχρεωτικά με νέα, η οποία εκδίδεται στο όνομα του προσώπου, που μεταβιβάστηκε το κατάστημα, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία, που προβλέπεται για τη χορήγηση της αρχικής άδειας.
Για την αντικατάστασή της, ο ενδιαφερόμενος, στον οποίο μεταβιβάστηκε το κατάστημα, υποβάλλει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πρόσωπό του, και υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταφοράς, επέκτασης ή αλλαγής της χρήσης του καταστήματος.
Ο νέος κύριος του καταστήματος ευθύνεται από κοινού με τον παλαιό για την τήρηση των διατάξεων που ισχύουν για τη λειτουργία του από το χρόνο που πραγματοποιείται η μεταβίβαση μέχρι την αντικατάσταση της άδειας.
6.  Για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων της παραγράφου 1, αρμόδιοι είναι η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο, οι οποίοι οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβουν τη σχετική απόφαση.
Κατ’ εξαίρεση για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ενός καταστήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή της εντολής προς σφράγιση αυτών, αρμόδιος είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, ο οποίος οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβει τη σχετική απόφαση. Το ίδιο όργανο, εντός της αυτής προθεσμίας, παρέχει την εντολή για τη σφράγιση των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια.
Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του παρόντος και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.
7. Αρμόδιο όργανο για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, είναι η δημοτική αστυνομία ή το όργανο, που ορίζεται για το σκοπό αυτόν από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί δημοτική αστυνομία.
Το αρμόδιο όργανο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, δύναται, όπου κρίνει αναγκαίο, να ζητά τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υποχρεούται να την παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α΄).
8. [Κατ’ εξαίρεση, για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων κύριων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και για εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής των παραγράφων 1 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως ισχύουν, περιλαμβανομένων και των κολυμβητικών δεξαμενών, αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των οικείων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 80 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 3536/07, ΦΕΚ-42 Α’   ]
Η χορήγηση γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις, που διέπουν τις αντίστοιχες άδειες.
Όπου στις ρυθμίσεις αυτού του άρθρου αναφέρεται «Δήμος ή Κοινότητα», «δήμαρχος ή πρόεδρος Κοινότητας», «δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο», νοείται ο Ε.Ο.Τ. και τα όργανα αυτού. Η άδεια λειτουργίας μουσικής των ανωτέρω καταστημάτων χορηγείται από τη δημαρχιακή επιτροπή του οικείου Δήμου ή από τον πρόεδρο της Κοινότητας.
9. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται θέματα διαδικασίας έκδοσης και ανάκλησης των αδειών, μεταβίβασης και μετατροπής της άδειας, τρόπου σφράγισης των καταστημάτων, των γενικών υγειονομικών όρων που τα διέπουν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των κέντρων διασκέδασης, μπαρ και λοιπών καταστημάτων που προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά. – (βλ. άρθρο 271 παρ. 3 του παρόντος νόμου)
11.  Για τη έκδοση των αδειών του παρόντος, καθώς και του επόμενου άρθρου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Προεδρικό Διάταγμα 180/1979

Προεδρικό Διάταγμα 180/1979
Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως[1]

Άρθρο 1

1. Για τη χορήγηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από την Αστυνομική Αρχή, άδειας λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως, καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση (μπαρ και τα όμοια προς αυτά) καφενείων, καφετεριών, αναψυκτηρίων, πιτσαρίων, σνάκ μπάρ, αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και μικτών καταστημάτων, αν σ’ αυτά περιλαμβάνεται ένα από τα ανωτέρω καταστήματα, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και

β. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του ακινήτου από τον αιτούντα, στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα ή κέντρο διασκεδάσεως.

2. Απαγορεύεται η χορήγησις της κατά την προηγουμένην παράγραφον αδείας:

α. Εις καταδικασθέντας τελεσιδίκως δι’ αντίστασιν σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το Κεφάλαιον Θ’ του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκηματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το Κεφάλαιον ΙΓ’ του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρων 309, 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.), αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίθημα (Αρθρον 384α’ του Ποινικού Κώδικος, εκβίασιν, απάτην, αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα Κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της Χώρας του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι’ οιονδήποτε έγκλημα κατά των ηθών.

β. Σε ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώση το 18ο έτος της ηλικίας τους.

γ. Εις στερηθέντας των πολιτικών των δικαιωμάτων, εφ’ όσον χρόνον διαρκεί η στέρησις ή τελούντας υπό δικαστικήν απαγόρευσιν ή δικαστικήν αντίληψιν.

δ. Εις τους κρινομένους ως επικινδύνους διά την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν κατά την ητιολογημένην γνώμην της χορηγούσης την άδειαν Αρχής.

3. Αι απαγορεύσεις της προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύουν, εάν παρήλθε πενταετία από της εκτίσεως ή της παραγραφής της ποινής ή της διά χάριτος αφέσεως τάυτης, εκτός εάν η χάρις απενεμήθη μετ’ άρσεως των συνεπειών.

4. Εάν την άδειαν αιτήται ανώνυμος εταιρεία ή τοιαύτη περιορισμένης ευθύνης, αύτη δεν χορηγείται εάν τα εις την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου κωλύματα υφίστανται έσω και δί ένα των εκπροσωπούντων ταύτας μετόχων ή εταίρων αντιστοίχως. Εάν την άδειαν αιτήται ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία δεν χορηγείται αύτη εάν συντρέχη κώλυμα μη χορηγήσεως έστω και δι’ ένα των ομορρύθμων ή ετερορύθμων εταίρων.

5. Επίσης, απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου διασκέδασης στους νομούς Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πρωτεύουσα νομού ή σε πόλη με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το ως άνω κατάστημα, για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης, σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων που προβλέπεται για τη λειτουργία του καταστήματος απαιτείται να είναι ένα προς έξι (1:6), ήτοι μία θέση στάθμευσης για κάθε έξι καθίσματα. Για την ύπαρξη της ως άνω προϋπόθεσης ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, έγγραφο (τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο) από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του παραπάνω χώρου, καθώς και σχεδιάγραμμα μηχανικού, στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο, καθώς και η απόστασή του από το κατάστημα. Αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε η έλλειψη της προϋπόθεσης αυτής, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται και επαναχορηγείται με την εξεύρεση του εν λόγω χώρου, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησής της.

Άρθρο 2

1. Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης κατόχου άδειας λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως ή καταστήματος που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, για έγκλημα το οποίο περιλαμβάνει στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η άδεια αφαιρείται οριστικά από την Αρχή που τη χορήγησε. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και αν η επιχείρηση διευθύνεται από Εταιρεία, εφόσον η καταδίκη αφορά πρόσωπο που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος.

2. Η Αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές Διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, αφαιρεί με απόφασή της τη χορηγηθείσα άδεια και σφραγίζει το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα (10) μέχρι εξήντα (60) ημερών, εφόσον:

α. Βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών καταστημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος.

β. Εκδόθηκαν, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για παράβαση των προηγουμένων διατάξεων. Εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος, στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των προαναφερομένων διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Οι διοικητικές ποινές της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται από την Αρχή που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας και στις περιπτώσεις που στα καταστήματα της παραγράφου αυτής:

α. Γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών ή

β. Συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά ή ύποπτα διακίνησης ναρκωτικών άτομα ή

γ. Λαμβάνουν χώρα σοβαρές αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα που προκαλούν το κοινό αίσθημα ή δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, τη νεολαία και τα ήθη. Αν οι λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας, εξακολουθούν να υπάρχουν, δύναται να αφαιρείται οριστικά αυτή με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίσεως ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της αδείας και θέσεως σε λειτουργία του καταστήματος, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας αυτού με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας.

5. Σε πρόσωπο από το οποίο αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του καταστήματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας οποιουδήποτε καταστήματος από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την οριστική απόφαση.

Άρθρο 3

1. Η Αστυνομική Αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στα κέντρα διασκεδάσεως και καταστήματα της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, εφόσον η αίτηση αναφέρεται σε ακίνητο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατευθείαν γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές.

2. Απαγορεύεται η λειτουργία των εις το άρθρον 1 παρ. 1 του παρόντος Διατάγματος κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων πλησίον αλλήλων εάν εκ τούτου δημιουργούνται προβλήματα δημοσίας τάξεως, ή ζημιώνεται η αισθητική εμφάνισις της περιοχής κατά την ητιολογημένην γνώμην της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

Άρθρο 4

1. Η εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα στα καταστήματα των κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων καθώς και στα λοιπά καταστήματα, στα οποία διενεργούνται τεχνικά παίγνια, απαγορεύεται χωρίς άδεια της αστυνομικής αρχής Η άδεια εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου και ισχύει για όλη την επικράτεια, χωρίς χρονικό περιορισμό. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους παρέχοντες μη εξηρτημένη εργασία, εφόσον η απασχόλησή τους συνδέεται με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του καταστήματος. Η κατά τα ανωτέρω άδεια ανακαλείται προσωρινά σε περίπτωση που θα ασκηθεί κατά του κατόχου δίωξη για τα αδικήματα που αναγράφονται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου και μέχρι την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου ή οριστικά σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης, για τα αδικήματα της ίδιας παραγράφου. Η αρχή που διενεργεί την προανάκριση για τα προαναφερόμενα αδικήματα ζητεί με έγγραφό της από την αρχή που εξέδωσε την άδεια εργασίας, την προσωρινή ή οριστική αφαίρεσή της, κατά περίπτωση.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια χορηγείται από την οικεία Υπηρεσία Ασφαλείας κατόπιν υποβολής από τον ενδιαφερόμενο των εξής δικαιολογητικών:

α. Αίτηση εκδόσεως άδειας εργασίας σε καταστήματα.

β. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.

γ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ως και στους καταδικασθέντες τελεσίδικα για εγκλήματα κατά της ζωής ή σωματικής ακεραιότητας από πρόθεση, για αδικήματα που αφορούν τα ήθη γενικά, για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή όπλου και του Νόμου περί ναρκωτικών. Οι απαγορεύσεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν αν παρήλθε πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή τη με χάρη άφεση αυτής, εκτός αν η χάρη απενεμήθηκε με άρση των συνεπειών.

3. Οι εργαζόμενοι χωρίς την προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο άδεια, καθώς και οι απασχολούντες τέτοιο προσωπικό, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Π.Κ., εάν η παράβαση δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

(…)

[1] Παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε από Π.Δ. 231/89 (ΕτΚ τ.Α’ 109), Π.Δ. 457/1990 (ΕτΚ τ.Α’ 175), Π.Δ. 36/94, Π.Δ. 283/1998 (ΕτΚ τ.Α’ 202), Π.Δ. 257/01 (ΕτΚ τ. Α’ 184), Π.Δ. 264/03 (ΕτΚ τ.Α’ 237)

Προεδρικό Διάταγμα 180/1979
Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως[1]

Άρθρο 1

1. Για τη χορήγηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από την Αστυνομική Αρχή, άδειας λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως, καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση (μπαρ και τα όμοια προς αυτά) καφενείων, καφετεριών, αναψυκτηρίων, πιτσαρίων, σνάκ μπάρ, αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και μικτών καταστημάτων, αν σ’ αυτά περιλαμβάνεται ένα από τα ανωτέρω καταστήματα, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και

β. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του ακινήτου από τον αιτούντα, στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα ή κέντρο διασκεδάσεως.

2. Απαγορεύεται η χορήγησις της κατά την προηγουμένην παράγραφον αδείας:

α. Εις καταδικασθέντας τελεσιδίκως δι’ αντίστασιν σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το Κεφάλαιον Θ’ του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκηματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το Κεφάλαιον ΙΓ’ του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρων 309, 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.), αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίθημα (Αρθρον 384α’ του Ποινικού Κώδικος, εκβίασιν, απάτην, αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα Κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της Χώρας του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι’ οιονδήποτε έγκλημα κατά των ηθών.

β. Σε ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώση το 18ο έτος της ηλικίας τους.

γ. Εις στερηθέντας των πολιτικών των δικαιωμάτων, εφ’ όσον χρόνον διαρκεί η στέρησις ή τελούντας υπό δικαστικήν απαγόρευσιν ή δικαστικήν αντίληψιν.

δ. Εις τους κρινομένους ως επικινδύνους διά την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν κατά την ητιολογημένην γνώμην της χορηγούσης την άδειαν Αρχής.

3. Αι απαγορεύσεις της προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύουν, εάν παρήλθε πενταετία από της εκτίσεως ή της παραγραφής της ποινής ή της διά χάριτος αφέσεως τάυτης, εκτός εάν η χάρις απενεμήθη μετ’ άρσεως των συνεπειών.

4. Εάν την άδειαν αιτήται ανώνυμος εταιρεία ή τοιαύτη περιορισμένης ευθύνης, αύτη δεν χορηγείται εάν τα εις την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου κωλύματα υφίστανται έσω και δί ένα των εκπροσωπούντων ταύτας μετόχων ή εταίρων αντιστοίχως. Εάν την άδειαν αιτήται ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία δεν χορηγείται αύτη εάν συντρέχη κώλυμα μη χορηγήσεως έστω και δι’ ένα των ομορρύθμων ή ετερορύθμων εταίρων.

5. Επίσης, απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου διασκέδασης στους νομούς Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πρωτεύουσα νομού ή σε πόλη με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το ως άνω κατάστημα, για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης, σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων που προβλέπεται για τη λειτουργία του καταστήματος απαιτείται να είναι ένα προς έξι (1:6), ήτοι μία θέση στάθμευσης για κάθε έξι καθίσματα. Για την ύπαρξη της ως άνω προϋπόθεσης ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, έγγραφο (τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο) από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του παραπάνω χώρου, καθώς και σχεδιάγραμμα μηχανικού, στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο, καθώς και η απόστασή του από το κατάστημα. Αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε η έλλειψη της προϋπόθεσης αυτής, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται και επαναχορηγείται με την εξεύρεση του εν λόγω χώρου, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησής της.

Άρθρο 2

1. Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης κατόχου άδειας λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως ή καταστήματος που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, για έγκλημα το οποίο περιλαμβάνει στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η άδεια αφαιρείται οριστικά από την Αρχή που τη χορήγησε. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και αν η επιχείρηση διευθύνεται από Εταιρεία, εφόσον η καταδίκη αφορά πρόσωπο που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος.

2. Η Αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές Διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, αφαιρεί με απόφασή της τη χορηγηθείσα άδεια και σφραγίζει το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα (10) μέχρι εξήντα (60) ημερών, εφόσον:

α. Βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών καταστημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος.

β. Εκδόθηκαν, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για παράβαση των προηγουμένων διατάξεων. Εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος, στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των προαναφερομένων διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Οι διοικητικές ποινές της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται από την Αρχή που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας και στις περιπτώσεις που στα καταστήματα της παραγράφου αυτής:

α. Γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών ή

β. Συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά ή ύποπτα διακίνησης ναρκωτικών άτομα ή

γ. Λαμβάνουν χώρα σοβαρές αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα που προκαλούν το κοινό αίσθημα ή δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, τη νεολαία και τα ήθη. Αν οι λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας, εξακολουθούν να υπάρχουν, δύναται να αφαιρείται οριστικά αυτή με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίσεως ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της αδείας και θέσεως σε λειτουργία του καταστήματος, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας αυτού με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας.

5. Σε πρόσωπο από το οποίο αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του καταστήματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας οποιουδήποτε καταστήματος από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την οριστική απόφαση.

Άρθρο 3

1. Η Αστυνομική Αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στα κέντρα διασκεδάσεως και καταστήματα της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, εφόσον η αίτηση αναφέρεται σε ακίνητο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατευθείαν γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές.

2. Απαγορεύεται η λειτουργία των εις το άρθρον 1 παρ. 1 του παρόντος Διατάγματος κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων πλησίον αλλήλων εάν εκ τούτου δημιουργούνται προβλήματα δημοσίας τάξεως, ή ζημιώνεται η αισθητική εμφάνισις της περιοχής κατά την ητιολογημένην γνώμην της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

Άρθρο 4

1. Η εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα στα καταστήματα των κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων καθώς και στα λοιπά καταστήματα, στα οποία διενεργούνται τεχνικά παίγνια, απαγορεύεται χωρίς άδεια της αστυνομικής αρχής Η άδεια εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου και ισχύει για όλη την επικράτεια, χωρίς χρονικό περιορισμό. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους παρέχοντες μη εξηρτημένη εργασία, εφόσον η απασχόλησή τους συνδέεται με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του καταστήματος. Η κατά τα ανωτέρω άδεια ανακαλείται προσωρινά σε περίπτωση που θα ασκηθεί κατά του κατόχου δίωξη για τα αδικήματα που αναγράφονται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου και μέχρι την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου ή οριστικά σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης, για τα αδικήματα της ίδιας παραγράφου. Η αρχή που διενεργεί την προανάκριση για τα προαναφερόμενα αδικήματα ζητεί με έγγραφό της από την αρχή που εξέδωσε την άδεια εργασίας, την προσωρινή ή οριστική αφαίρεσή της, κατά περίπτωση.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια χορηγείται από την οικεία Υπηρεσία Ασφαλείας κατόπιν υποβολής από τον ενδιαφερόμενο των εξής δικαιολογητικών:

α. Αίτηση εκδόσεως άδειας εργασίας σε καταστήματα.

β. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.

γ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ως και στους καταδικασθέντες τελεσίδικα για εγκλήματα κατά της ζωής ή σωματικής ακεραιότητας από πρόθεση, για αδικήματα που αφορούν τα ήθη γενικά, για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή όπλου και του Νόμου περί ναρκωτικών. Οι απαγορεύσεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν αν παρήλθε πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή τη με χάρη άφεση αυτής, εκτός αν η χάρη απενεμήθηκε με άρση των συνεπειών.

3. Οι εργαζόμενοι χωρίς την προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο άδεια, καθώς και οι απασχολούντες τέτοιο προσωπικό, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Π.Κ., εάν η παράβαση δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

(…)

[1] Παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε από Π.Δ. 231/89 (ΕτΚ τ.Α’ 109), Π.Δ. 457/1990 (ΕτΚ τ.Α’ 175), Π.Δ. 36/94, Π.Δ. 283/1998 (ΕτΚ τ.Α’ 202), Π.Δ. 257/01 (ΕτΚ τ. Α’ 184), Π.Δ. 264/03 (ΕτΚ τ.Α’ 237)

Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου

Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981)

Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Περιοχή

Ανώτατο όριο θορύβου dB(A)

Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές

70

Περιοχές στις οποίες επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο

65

Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξ ίσου το βιομηχανικό και το αστικό στοιχείο

55

Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο

50

Σημειώνεται ότι το επιτρεπόμενο όριο μετράται στο όριο του γηπέδου στο οποίο λειτουργεί το εργοτάξιο.


Για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε επαφή με κατοικημένα κτήρια, το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 45 dB(A), ανεξαρτήτως της περιοχής που βρίσκεται η εγκατάσταση, μετρούμενο εντός του κατοικημένου κτίσματος με ανοιχτή πόρτα και παράθυρα.

Ποιός είναι υπεύθυνος για την ηχορύπανση?

07.08.08

Ακριβώς απέναντι , σε απόσταση πολύ λίγων μέτρων , από το διαμέρισμα που μένω λειτουργεί Φούρνος. Η λειτουργία της διαδικασίας παραγωγής των ειδών φούρνου ξεκινά από τις 2.00 πμ και συνεχίζεται μέχρι  τις 7.00.  Δηλαδή σε ώρες κοινής ησυχίας. Το χειμώνα που κοιμόμαστε με κλειστά ΟΛΑ τα παράθυρα δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Τους καλοκαιρινούς όμως μήνες στη κυριολεξία υποφέρουμε . Κοιμόμαστε με κλειστά ΟΛΑ τα παράθυρα προς το μέρος του φούρνου  και σκάμε από τη ζέστη. Ενώ το διαμέρισμα έχει 4 υπνοδωμάτια , 2 προς το μέρος του φούρνου και ένα πίσω αναγκαζόμαστε 4 άτομα να κοιμόμαστε στο πίσω δωμάτιο γιατί εκεί μπορούμε να ανοίξουμε το παράθυρο και αν και δεν μπορεί να σχηματιστεί ρεύμα αέρα τα πράγματα είναι πιο υποφερτά. Επισκέφτηκα σήμερα την Πολεοδομία Λαμίας το τμήμα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος , τους είπα πως έχουν τα πράγματα και μου δήλωσαν αναρμόδιοι. Μπορούν να κάνουν μετρήσεις ήχου μετά της 7.00πμ !!! Η απορία μου είναι τι νόημα έχουν μετρήσεις μετά της    7.00πμ  όταν πλέον δεν είναι ώρες κοινής ησυχίας. Είπα στον υπεύθυνο , ο οποίος έτυχε να είναι και γνωστός, να τους κάνει συστάσεις  ώστε :

α] να κλείνουν την πόρτα στο χώρο του φούρνου όπου μπαίνουν και βγαίνουν λαμαρίνες  και προκαλείται μεγάλος θόρυβος

β]να μην μιλάνε δυνατά

γ]να μη χρησιμοποιούν ραδιόφωνο.

Ο υπεύθυνος μου είπε ότι ΔΕΝ μπορεί να τους στείλει ως υπηρεσία κάποιο χαρτί και ότι θα περάσει ο ίδιος , μια που αγοράζει και ο ίδιος ψωμί από εκεί, να τους τα πει προφορικά. Τελικά που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί για να λύσει ένα πρόβλημα ηχορύπανσης? Μέχρι πότε θα ζούμε 4 άτομα σε ένα δωμάτιο , επειδή κάποιοι παραβιάζουν τους νόμους και δεν βρίσκεται κάποιος να τους σταματήσει.

ΔΚ

Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2008